JPK - Jednolity Plik Kontrolny

JPK - Jednolity Plik Kontrolny

W ramach kompleksowej obsługi księgowo-podatkowej, płacowej oraz kadrowej zajmujemy się prowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Z usługi może skorzystać każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, bez względu na wielkość posiadanej przez niego firmy.

Jednolity Plik Kontrolny – co to jest?

JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa, które miały miejsce w konkretnym okresie rozliczeniowym. Wszystkie treści niezbędne do sporządzenia powyższego pliku są pobierane z systemów finansowo-księgowych i finalnie mają postać struktury logicznej w formacie XML. Po wygenerowaniu elektronicznych danych JPK zostaje przekazany do właściwego podmiotowi urzędu podatkowego. Plik przesyła się drogą mailową.

Ministerstwo Finansów wprowadziło Jednolity Plik Kontrolny, aby uszczelnić system podatkowy. Ustandaryzowanie formy dokumentu przyczynia się również do uproszczenia i skrócenia procedur zbierania oraz analizy danych o wykonywanych transakcjach. Umożliwia urzędnikom usprawnienie kontroli podatkowych i poprawę ich wyników, ze szczególnym uwzględnieniem szybkiej lokalizacji tzw. pustych faktur.

Co zawiera JPK?

Na mocy obowiązujących przepisów podmioty zobowiązane do stosowania JPK dzielą się na cztery grupy: mikroprzedsiębiorców oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Informacje generowane w ujednoliconym pliku obejmują siedem różnych struktur, z których najbardziej istotna dla większości firm to JPK_VAT, dotycząca ewidencji zakupu i sprzedaży. Na pozostałe sześć składają się księgi rachunkowe, magazyn, faktura, wyciąg bankowy, ewidencja przychodów oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów. Należy je przekazywać do urzędu podatkowego wyłącznie na jego wyraźne żądanie, natomiast JPK_VAT musi być przesyłany obligatoryjnie co miesiąc. Zgodnie z art. 82 par. 1b ordynacji podatkowej trafia bezpośrednio do Ministra Finansów. Cykliczna wysyłka pliku odbywa się do 25. kolejnego miesiąca – tak samo jak w przypadku miesięcznej deklaracji VAT-7.

Osoba, która bez uzasadnionego powodu odmawia udostępnienia dokumentu mimo wezwania organu podatkowego, naraża się na nałożenie kary pieniężnej w wysokości 2800 zł.

Jednolity Plik Kontrolny – samodzielnie czy poprzez biuro księgowe?

Podatnik VAT może samodzielnie przesłać Jednolity Plik Kontrolny, musi jednak pamiętać o podpisaniu go jedną z trzech metod: poprzez profil zaufany, podpis kwalifikowany bądź dane identyfikacyjne wraz z kwotą przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Do wykreowania pliku służą specjalne systemy księgowe, a jeśli przedsiębiorca nie ma do nich dostępu, ma możliwość skorzystania z aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK.

Samodzielne tworzenie dokumentu wiąże się z ryzykiem zawarcia w nim danych niezgodnych ze stanem faktycznym. To z kolei przekłada się na konieczność wyjaśnień błędów merytorycznych w organach skarbowych, a także kary finansowe przewidziane przez ustawodawcę zgodnie z projektem nowelizacji Ustawy o VAT (UD456). Łatwo wyeliminować te nieprzyjemności, przekazując prowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego na ręce biura księgowego.